"บีโอไอ" ยกเว้นภาษีเปลี่ยนเครื่องจักร หวังกระตุ้นลงทุนช่วยประหยัดพลังงาน
 

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงาน สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งได้และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี สัดส่วน 50% ของเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมมูลค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น จะคำนวณจากรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่ม และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ส่วนมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ก็จะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตที่มีอยู่เดิม เป็นต้น

ส่วนการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัย และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพนั้น ผู้ประกอบการก็ต้องเสนอแผนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัย และพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 1%ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับส่งเสริม ในกรณีผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อย (เอสเอ็มอี) ต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 0.5% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก ก็จะได้รับการยกเว้นด้วย โดยเอสเอ็มอีที่สนใจยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนต้องดำเนินกิจการตามประเภทกิจการที่บีโอไอกำหนดได้